U bevindt zich hier:

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Diensten: de door Opdrachtnemer te verlenen diensten, zoals nader omschreven in of bij de Overeenkomst, waaronder toegang tot de Website en toegang tot de daarop aangeboden diensten en functionaliteit. De Diensten van Opdrachtnemer beperken zich tot het online en/of telefonisch verstrekken van generiek advies en algemene informatie. Opdrachtnemer verleent via de Website geen professionele diensten of adviezen op maat, waaronder onder andere dient te worden verstaan (a) het beoordelen van (toegezonden) documenten, (b) correspondentie met de Belastingdienst en anderen, (c) het opstellen van documenten (d) het verzorgen van registraties en aangiften en (e) het maken van bezwaar en/of het instellen van beroep.
 2. Opdrachtnemer: BTW-PLAZA B.V., gevestigd aan de Merwedestraat 86, 3313 CS te Dordrecht.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die Opdrachtnemer heeft verzocht tot het verlenen van toegang tot de Website en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Diensten.
 4. Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inclusief de daarbij behorende bijlagen, waaronder deze algemene voorwaarden, waarin of waarbij de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de Website en de Diensten en het gebruik door Opdrachtgever zijn vastgelegd;
 5. Website: (het besloten deel van) de portal van Opdrachtnemer op het internet bereikbaar via (onder meer) www.btwplaza.nl.


B. TOEPASSELIJKHEID


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Website en Diensten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten die binnen de Website worden aangegaan, dan wel op aanbiedingen of offertes tot zulke overeenkomsten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 4. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie Opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
 6. Voor zover voor Opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.


C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST


 1. De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van Opdrachtnemer van de online registratie van Opdrachtgever. Aanvaarding kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website of per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën) of schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. Na aanvaarding verkrijgt Opdrachtgever toegang tot de Website en Diensten via – afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm – één of meerdere eigen accounts met bijbehorend wachtwoorden.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel E.4 en N.1 wordt de overeenkomst telkens aangegaan voor één contractjaar, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor kortere of langere tijd is aangegaan.
 3. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij Opdrachtgever uiterlijk één maand vóór aanvang van een nieuw contractjaar per e-mail (info@btwplaza.nl) of per post (per adres Klantenservice, Postbus 9179, 3301 AD Dordrecht) kenbaar maakt de Overeenkomst te willen beëindigen.
 4. Na het eindigen van de Overeenkomst, door beëindiging, ontbinding of anderzijds, is Opdrachtgever niet langer gerechtigd tot gebruik van de Website en Diensten. 


D. TOEGANGSRECHTEN 


 1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot de Website en Diensten verlenen. Hiertoe zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee de Website en Diensten door Opdrachtgever kunnen worden benaderd. Opdrachtnemer verleent hiertoe aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor toegang tot en gebruik van de Website en Diensten ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever mag de Website en Diensten uitsluitend voor de interne doeleinden van zijn organisatie gebruiken door de – afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm – aantal overeengekomen gebruikers (allen) werkzaam op de locatie en binnen de organisatie van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden de Website of Diensten te laten gebruiken. Opdrachtgever mag met betrekking tot de Website en Diensten niet als application service provider functioneren.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de Website en Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om eventuele fouten in de Website en Diensten op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer een aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever c.q. leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Omdat de Website en Diensten aan meerdere opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade of restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
 4. Voor programmatuur die Opdrachtnemer van derden betrekt kan Opdrachtnemer nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan ten aanzien van gebruik en onderhoud geldt in de relatie tussen Opdrachtnemer en zijn desbetreffende toeleverancier.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de gebruiksrechten ten aanzien van de Website en Diensten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of diens gebruikers:
  a.enige verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt; dan wel 
  b.in strijd handelt met deze algemene voorwaarden; dan wel
  c.naar de mening van Opdrachtnemer een storing c.q. vertraging van de Website en/of Diensten veroorzaakt. 
  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Website en Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en/of Diensten. Opdrachtnemer zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig via de Website van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Diensten nimmer tot enige restitutie van betaalde abonnementsgelden of tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.


E. LOGIN EN WACHTWOORD


 1. De loginnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Het is Opdrachtgever niet toegestaan loginnamen en wachtwoorden aan derden bekend te maken en/of loginnamen en/of wachtwoorden door derden te laten gebruiken.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van zijn loginnamen en wachtwoorden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de loginnamen en wachtwoorden door derden, tenzij dit gebruik het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer.
 3. Indien een derde loginnamen en wachtwoorden van Opdrachtgever gebruikt, is Opdrachtgever, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het al hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.
 4. Voor zover gezien de overeengekomen abonnementsvorm van toepassing, kan Opdrachtgever één persoon binnen zijn organisatie aanwijzen die gekwalificeerd is om als hoofdgebruiker te fungeren. De desbetreffende persoon is gerechtigd om binnen de kaders van de gekozen abonnementsvorm loginnamen voor gebruikers binnen de organisatie van de betreffende Opdrachtgever aan te maken en in te trekken. De Overeenkomst kent per door de hoofdgebruiker aangemaakte gebruiker steeds een looptijd van een jaar en wordt vervolgens telkens met een jaar automatisch verlengd, tenzij de Overeenkomst voor de betreffende gebruiker is opgezegd tegen het einde van de lopende contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opdrachtgever is gerechtigd de hoofdgebruiker te wijzigen gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de door Opdrachtnemer voorgeschreven procedures die Opdrachtgever in staat stellen toegang te verkrijgen tot de Website en Diensten, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat of restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.


F. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER


 1. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van de Website en Diensten te kunnen maken.
 2. Opdrachtgever draagt de kosten als gevolg van het gebruik van de openbare telecommunicatie-infrastructuur bij online raadplegingen van de Website en Diensten.
 3. Opdrachtgever is gehouden niet onredelijk veel gebruik te maken van de mogelijkheden tot (online) advies (‘fair use’). Dat wil zeggen dat het gebruik van de online advies diensten door Opdrachtgever niet substantieel dient af te wijken van het (gemiddeld) gebruik door andere opdrachtgevers.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website en/of de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  - spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendom;
  - hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen;
  - het opstarten van processen of programma's – al dan niet via de Website – waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de Website, Diensten, Opdrachtnemer en/of overige opdrachtgevers of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen;
  - het anderszins hinderen en/of schade toebrengen aan Opdrachtnemer en overige opdrachtgevers en/of internetgebruikers.
  - Opdrachtgever dient zich steeds te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door of namens Opdrachtnemer worden verstrekt.
 5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in lid 3 en/of 4 van dit artikel is Opdrachtnemer gerechtigd zonder waarschuwing en/of ingebrekestelling (tijdelijk) het gebruik van de Website en/of de Diensten door Opdrachtgever op te schorten, te blokkeren of te beëindigen onverminderd Opdrachtnemer overige rechten op grond van de Olidvereenkomst en de wet. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade of restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. 


G. GEGEVENS OPDRACHTGEVER 


 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Onder gegevens en bescheiden dient in voorkomende gevallen mede te worden begrepen de door Opdrachtnemer benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 4. Opdrachtnemer is na het eindigen van de uitvoering van de opdracht, niet gehouden de hem door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden langer dan de voor Opdrachtnemer geldende bewaartermijn te bewaren.


H. UITVOERING OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Hij voert de opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, door derden te laten verrichten en namens Opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derde te aanvaarden.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 4. Gezien de aard van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan Opdrachtnemer niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.


I. DIENSTVERLENING OPDRACHTNEMER

 1. Opdrachtnemer spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Website en Diensten. Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren hiervan.
 2. Opdrachtnemer spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Website en Diensten zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie.
 3. Op Opdrachtnemer rust uitdrukkelijk een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 4. In geen geval garandeert Opdrachtnemer:
  - onbelemmerde toegang tot de Website en/of Diensten;
  - correcte en onbeschadigde datatransmissie;
  - ongestoord en ononderbroken gebruik van de Diensten;
  - de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Website en/of de Diensten.
 5. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van gegevens die verloren zijn gegaan of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens. 


J. GEHEIMHOUDING 


 1. Partijen zijn, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hen oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de ander ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele Opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.


K. COMMUNICATIE 

 1. Iedere communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever geschiedt zoveel mogelijk elektronisch, behoudens voorzover in de Overeenkomst en/of dwingende rechterlijke bepalingen in de wet daarvan wordt afgeweken.
 2. De door Opdrachtnemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.


L. INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de Diensten, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de Website, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankrechten berusten bij Opdrachtnemer. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Opdrachtnemer of bij wet toegestaan, mag niets van de Website of Diensten op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het normale gebruik binnen de kaders van de Overeenkomst. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.


M. OVERMACHT


 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming als gevolg van arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers, werkstaking of calamiteiten zoals computervirussen, cybercrime, stroomstoring, waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht zoals in lid 1 bedoeld, voordoet, waarna partijen met elkaar in overleg treden omtrent de hieraan toe te kennen gevolgen.


N. PRIJZEN EN ABONNEMENTEN 


 1. De abonnementsprijs wordt eenmaal per jaar vooraf in rekening gebracht conform de op dat moment geldende tarieven van Opdrachtnemer. Deze tarieven worden steeds gepubliceerd op de Website.
 2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoeken zijn abonnementsvorm om te zetten naar een uitgebreidere abonnementsvorm, waarmee het lopende contractjaar automatisch (tussentijds) met een jaar wordt verlengd met ingang van de aanvang van de aangepaste  abonnementsvorm en de reeds vooraf betaalde abonnementsprijs over het lopende abonnementsjaar naar rato in mindering zal worden gebracht op de prijs van het aangepaste (nieuwe) abonnement. Het gedurende het contractjaar beperken van de abonnementsvorm is niet mogelijk en eventuele prijzen worden gedurende het lopende contractjaar niet naar beneden bijgesteld.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Opdrachtnemer geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen steeds exclusief omzetbelasting en eventuele andere overheidsheffingen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarieven aan te passen. Een voor Opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging op de Website worden aangekondigd. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht om de alsdan lopende Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt, tenzij de verhoging zich beperkt tot correctie voor inflatie. 


O. BETALING


 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen periodieke vergoeding door Opdrachtgever bij vooruitbetaling via automatische bankoverschrijving (IDEAL), Paypal, creditcard of automatische incasso te worden voldaan. Betaling door Opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Facturen zijn raadpleegbaar via de Website en zullen niet per post worden toegezonden.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 BW, welke rente wordt berekend vanaf de 15e dag na dagtekening van de declaratie tot de datum van algehele voldoening.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd om de toegang tot de Website en Diensten te blokkeren tot het moment waarop de betaling door Opdrachtnemer is ontvangen.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Opdrachtnemer ten name van Opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Opdrachtnemer nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte werkzaamheden in de lopende declaratieperiode.
 5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van het Opdrachtnemer toekomende worden integraal door Opdrachtgever vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 125,00 te bedragen.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ten opzichte van Opdrachtnemer ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het aan Opdrachtnemer verschuldigde.
 7. Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is Opdrachtnemer steeds gerechtigd van de wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.


P. KLACHTEN

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de bekendmaking van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, per e-mail (info@btwplaza.nl) aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De klachten dienen een duidelijke en deugdelijke gemotiveerde omschrijving van de grieven te behelzen. Opdrachtnemer zal de ontvangst van een klacht bevestigen via een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Onverminderd hetgeen in het eerste lid is bepaald, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer, indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 3. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.


Q. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit het niet of niet correct uitvoeren van de Overeenkomst, behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens bedrijfsleiding, in welk geval de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde vergoedingen exclusief BTW.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 3. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.


R. PERSOONSGEGEVENS 


Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy policy van Opdrachtnemer (welke hier www.btwplaza.nl/privacypolicy (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.


S. ONTBINDING

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich een van de volgende omstandigheden voordoet:
a. De andere partij komt haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
b. De andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surseance van betaling aan;
c. De andere partij wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst;
d. De andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stil. 


T. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. 


U. SLOTBEPALINGEN 

 1. Opdrachtnemer kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij aan de gewijzigde algemene voorwaarden is gebonden, indien hij na deze kennisgeving van de Website en Diensten gebruik maakt. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst en zijn bij Opdrachtnemer kosteloos verkrijgbaar.
 2. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten terzake tussen partijen.
 3. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door Opdrachtgever behoudens uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden overdraagbaar. Opdrachtnemer mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik