U bevindt zich hier:

Feiten


UniCredit Leasing heeft in 2006 een leaseovereenkomst met koopoptie met betrekking tot een onroerende zaak gesloten met Vizatel. De overeenkomst had een looptijd van elf jaar tegen betaling van een maandelijkse leasetermijn. In de overeenkomst was opgenomen dat UniCredit de overeenkomst voortijdig kon ontbinden in geval van niet-betaling door Vizatel van minstens drie leasetermijnen. In dat geval kon Unicredit de betaling eisen van een schadevergoeding ter hoogte van de contante waarde van alle nog te vervallen leasetermijnen voor de volledige leaseperiode, verminderd met de restwaarde van de onroerende zaak. In 2008 heeft de Bulgaarse Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd aan UniCredit, waarbij de maatstaf van heffing gelijk is aan het totale bedrag van de verschuldigde leasetermijnen voor de volledige looptijd van de overeenkomst. Aangezien Vizatel sinds april 2009 geen leasetermijnen meer betaalt, heeft UniCredit de leaseovereenkomst medio 2015 eenzijdig beëindigd. UniCredit verzoekt de fiscus vervolgens om teruggaaf van de btw. De Bulgaarse rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Art. 90 btw-richtlijn; Bulgaars recht

Art. 90 van de btw-richtlijn luidt: ‘In geval van annulering, verbreking, ontbinding of gehele of gedeeltelijk niet-betaling, of in geval van prijsvermindering nadat de handeling is verricht, wordt de maatstaf van heffing dienovereenkomstig verlaagd onder de voorwaarden die door de lidstaten worden vastgesteld’. Het tweede lid van dit artikel luidt: ‘In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling kunnen de lidstaten van lid 1 afwijken’. Bulgarije heeft gebruik gemaakt van deze afwijking in lid 2.

HvJ

Verlaging maatstaf van heffing bij beëindiging huurovereenkomst

Het HvJ heeft geoordeeld dat er met betrekking tot de leasetermijnen die door Vizatel verschuldigd zijn voor de datum van ontbinding van de leaseovereenkomst (april 2009-medio 2015) geen sprake is van verbreking, maar van niet-betaling. Het HvJ gaat in op de begrippen ‘annulering’, ‘ontbinding’ en ‘verbreking’ en stelt dat zij betrekking hebben op situaties waarin de verplichting van de schuldenaar om zijn schuld af te lossen volledig heeft opgehouden te bestaan of is vastgesteld op een definitief bepaald niveau. Het verschil met de niet-betaling is dat de niet-betaling geen definitief karakter heeft. Bulgarije mag in eerste instantie op grond van artikel 90, lid 2 btw-richtlijn het recht op teruggaaf van btw ontzeggen, aangezien Bulgarije gebruik heeft gemaakt van deze afwijking.

Op basis van het beginsel van fiscale neutraliteit dient echter wel een verlaging van de maatstaf van heffing te worden gegeven. UniCredit dient dan wel aan te tonen dat het redelijk waarschijnlijk was dat de schuld niet werd voldaan. Art. 90, lid 2 btw-richtlijn is dus in deze situatie niet van toepassing. Het HvJ stelt dat artikel 90, lid 2 Btw-richtlijn enkel is opgenomen in de btw-wetgeving om onzekerheid over de niet-betaling weg te nemen. In ze casus heeft Vizatel al bijna negen jaar niet heeft betaald. Het HvJ oordeelt dat het redelijk waarschijnlijk is dat de schuld in deze casus niet zal worden voldaan. Het is aan de nationale autoriteiten om hier een oordeel over te vellen.

Btw verschuldigd over schadevergoeding

Voor de leasetermijnen die verschuldigd zijn na het beëindigen van de leaseovereenkomst geldt dat Unicredit een contractuele schadevergoeding kon eisen. Het HvJ stelt dat de schadevergoeding een belastbare vergoeding voor de leaseprestaties is. Volgens het HvJ moet de schadevergoeding worden beschouwd als een vergoeding voor een prestatie, omdat de schadevergoeding gelijk is aan het bedrag dat de ondernemer gedurende de resterende contractduur zou hebben ontvangen indien de overeenkomst niet was beëindigd. Kortom, over de schadevergoeding is btw verschuldigd. Als de betaling van de schadevergoeding achterwege blijft, geldt dat er sprake is van een niet-betaling. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven namelijk dat de Unicredit de btw alsnog terug kan krijgen indien Unicredit kan aantonen dat het redelijk waarschijnlijk is dat de schadevergoeding niet zal worden voldaan.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik