U bevindt zich hier:

In Nederland geldt in het belastingrecht een gesloten stelsel van rechtsbescherming. Dit houdt in dat alleen beroep bij de belastingrechter openstaat in de in art. 26 Awr genoemde gevallen (een belastingaanslag, een voor bezwaar vatbare beschikking of de voldoening of afdracht van belasting op aangifte dan wel inhouding van belasting door de inhoudingsplichtige). Omdat degene aan wie het recht is verleend beroep in te stellen eerst bezwaar moet maken (art. 7:1 Awb), bepaalt art. 26 Awr ook waartegen bezwaar mogelijk is. Aan de Hoge Raad is voorgelegd of de tegen de beslissing van de inspecteur om het btw-nummer in te trekken beroep bij de belastingrechter mogelijk is. A-G Ettema heeft de Hoge Raad geadviseerd die vraag ontkennend te beantwoorden.

In deze cassatieprocedure gaat het om een in Duitsland woonachtige natuurlijk persoon (hierna: de Duitser) die van de inspecteur een brief heeft ontvangen waarin wordt medegedeeld dat zijn btw-nummer wordt ingetrokken. Omdat de Duitser meent dat hij recht heeft op btw-aftrek, stelt hij beroep in bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank oordeelt dat sprake is van een ingevolge de belastingwet genomen besluit, maar geen voor bezwaar of beroep vatbare beslissing. De rechtbank verklaart het beroep kennelijk niet-ontvankelijk en doet de zaak af met een vereenvoudigde behandeling. In deze uitspraak wijst de rechtbank de Duitser op de mogelijkheid zich te wenden tot de burgerlijke rechter (lees: een civiele procedure). Tegen deze niet-ontvankelijkverklaring heeft de Duitser verzet gedaan. De rechtbank verklaart het verzet ongegrond. Tegen die uitspraak stelt de Duitser cassatieberoep in. Naar zijn mening is het intrekken van het btw-nummer hetzelfde als het weigeren van de btw-aftrek, omdat het na het intrekken van het btw-nummer niet meer mogelijk is via de btw-aangifte btw-aftrek te claimen. Daarnaast is hij van mening dat art. 214 btw-richtlijn eist dat tegen de intrekking van het btw-nummer bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

A-G Ettema (hierna: de A-G) leidt uit het Nidera Handelscompagnie-arrest van het HvJ af dat de identificatie als btw-ondernemer geen recht op btw-aftrek doet ontstaan. Het intrekken van het btw-nummer is derhalve niet hetzelfde als de weigering van de btw-aftrek, zoals de Duitser (veronder)stelt. Daarnaast is de A-G van mening dat uit art. 214 btw-richtlijn niet volgt dat tegen de intrekking van een btw-nummer bezwaar en beroep bij de belastingrechter mogelijk moet zijn. Deze richtlijnbepaling heeft volgens de A-G geen rechtstreekse werking en dwingt lidstaten niet expliciet om bezwaar en beroep mogelijk te maken tegen de intrekking van een btw-nummer. Daarnaast volgt uit met name het Salomie en Oltean-arrest van het HvJ dat ook geen sprake is van een impliciete verplichting tot het openstellen van een dergelijke bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Volgens het HvJ is een btw-nummer een formeel vereiste voor het recht op btw-aftrek, maar geen aan particulieren toekomend recht. De A-G concludeert daarom dat de cassatiemiddelen falen. Toch meent de A-G dat het cassatieberoep wel gegrond is, omdat de rechtbank de zaak niet door middel van een vereenvoudigde behandeling had mogen afdoen. De rechtbank had de normale procedure moeten volgen (lees: met een onderzoek ter zitting) en vervolgens een uitspraak moeten doen waarin zij zich onbevoegd verklaart. De rechtbank heeft het verzet daarom ten onrechte ongegrond verklaard. De A-G merkt ten overvloede op dat als de Duitser een procedure start bij de burgerlijke rechter deze rechter dient te beoordelen of de inspecteur terecht heeft btw-nummer heeft ingetrokken. Naar de mening van de A-G is dit het geval indien de Duitser niet op basis van objectieve gegevens kan aantonen dat hij btw-ondernemer is dan wel indien de inspecteur aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk heeft gemaakt dat ernstige aanwijzingen bestaan dat het btw-nummer zal worden gebruikt voor btw-fraude.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik