Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN DOOR OPDRACHTGEVER VERLEEND AAN VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER, UIT HOOFDE VAN ABONNEMENT OP WWW.BTWPLAZA.NL

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Van Driel Fruijtier btw-advies B.V., gevestigd te Merwedestraat 86, 3313 CS  te Dordrecht.
2. Opdrachtgever of abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdrachtnemer heeft verzocht tot het verlenen van digitale toegang tot het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden behorende tot het gebruikelijke werkterrein van de belastingadviseur.
3.  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en  alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
 - het digitaal toegang verlenen tot het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl middels een abonnement,
 - het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke
   aard,
 - het verzorgen van fiscale aangiften,
 - het behandelen van het verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden,
 - het optreden als gemachtigde in fiscale procedures,
al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
4.  Abonnement: het door opdrachtnemer aan opdrachtgever verlenen van het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de toegang tot het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl.
5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A.4 en digitale toegang tot het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl als onder A.5 genoemd worden aangegaan, dan wel op  aanbiedingen of offertes tot zulke overeenkomsten.
2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen, voor zover zij  niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien opdrachtnemer dit met opdrachtgever bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. 
6. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van de opdrachtnemer, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
7. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden of van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen  onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze is aangevangen. Na aanvaarding verkrijgt opdrachtgever toegang tot het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl via een eigen account met bijbehorend wachtwoord.
2. De overeenkomst vormt een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het BW.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor één abonnementsjaar, ingaande op de datum volgend uit C.1, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor kortere tijd is aangegaan.
4. De overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij abonnee uiterlijk twee maanden vóór aanvang van een nieuw abonnementsjaar schriftelijk kenbaar maakt het abonnement te willen beëindigen.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. Onder gegevens en bescheiden dient mede te worden begrepen de door de opdrachtnemer benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening. Extra kosten, ontstaan als gevolg van het door de opdrachtgever niet,  niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van de door opdrachtnemer verlangde gegevens of informatie, komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
4. Voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
5. Opdrachtnemer is na het eindigen van de uitvoering van de opdracht, niet gehouden de hem door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden langer dan de voor opdrachtnemer geldende bewaartermijn te bewaren.

E. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke bij hem in loondienst zijnde personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Hij voert de opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is,  bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten, de kosten van deze derden aan de opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derde te aanvaarden.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden om namens opdrachtgever bezwaar te maken tegen aan de opdrachtgever geadresseerde beslissingen van de belastingdienst, waarvan aan opdrachtnemer door de belastingdienst een digitale kopie is gestuurd, tenzij opdrachtgever daartoe de opdrachtnemer uiterlijk vijf werkdagen voor het verstrijken van de bezwarentermijn schriftelijk de opdracht heeft verstrekt. 
5. Gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan opdrachtnemer niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
6. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met opdrachtgever aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst  geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn steeds gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot met inachtneming van een termijn van 3 dagen op te zeggen. Opdrachtgever is bij opzegging gehouden aan opdrachtnemer de inmiddels door hem gemaakte kosten alsmede de inmiddels door hem bestede tijd te vergoeden conform het bepaalde in de artikelen I en J.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, waaronder mede begrepen de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij en voor zover opdrachtgever de opdrachtnemer van deze geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn. 
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
4. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de geestesproducten die opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen uitsluitend aan opdrachtnemer toe.
2. Het is opdrachtgever, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, de inhoud van het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming als gevolg van arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers, werkstaking of calamiteiten zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever direct te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht zoals in lid 1 bedoeld, voordoet, waarna partijen met elkaar in overleg treden omtrent de hieraan toe te kennen gevolgen.

3. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtnemer gebruikt maakt van zijn bevoegdheid om in geval van overmacht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten.

I. HONORARIUM

1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de abonnementsprijs c.q. gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Het honorarium ter zake van advisering is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. De abonnementsprijs is jaarlijks vooraf verschuldigd.
3. Tenzij door opdrachtnemer anders is vermeld of aanvaard en met uitzondering van de verschuldigde abonnementsprijs, declareert opdrachtnemer de kosten van haar dienstverlening, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, gelden de door opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten. De abonnementsprijs wordt een maal per jaar in rekening gebracht.

J. BETALING

1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige  sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 BW dan wel (indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon) artikel 6:119a en 6:120 BW, welke rente wordt berekend  vanaf de 15e dag na dagtekening van de declaratie tot de datum van algehele voldoening.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtnemer bevoegd om de toegang tot het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl te blokkeren tot het moment waarop de betaling door opdrachtnemer is ontvangen.
4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door opdrachtnemer ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties  opeisbaar, inclusief eventueel door opdrachtnemer nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte werkzaamheden in de lopende declaratieperiode. 
5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van  het de opdrachtnemer toekomende worden integraal door de opdrachtgever vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 125,00 te bedragen.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ten opzichte van opdrachtnemer ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het aan opdrachtnemer verschuldigde.
7. Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is opdrachtnemer steeds gerechtigd van de wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.

K. KLACHTEN

1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of  het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De klachten dienen een duidelijke en deugdelijke gemotiveerde omschrijving van de grieven te behelzen.
2. Onverminderd hetgeen in het eerste lid is bepaald, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens de opdrachtnemer, indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
3. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

L. AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtnemer verplicht zich om zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de opdrachtgever toe te zenden.
2. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat opdrachtgever volgens het gestelde onder I en J als honorarium aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van € 500.000,--
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

M. ONTBINDING

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich een van de volgende omstandigheden voordoet:
a.De andere partij komt haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk  na;
b.De andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surseance van betaling aan;
c.De andere partij wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst;
d.De andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stil of staakt deze, dan wel draagt dit geheel of gedeeltelijk aan een derde over.

N. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

O. WIJZIGINGEN
1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

P. SPECIFIEKE BEPALINGEN T.A.V. GEBRUIK WWW.BTWPLAZA.NL

1. De abonnee dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van de databank(en) te kunnen maken.
2. Gebruik van het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl is slechts toegestaan op door opdrachtnemer vastgestelde tijdstippen. Opdrachtnemer kan de toegang tot het openbare en ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel. Opdrachtnemer streeft ernaar de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van voornoemde tijdstippen.
3. De abonnee draagt de kosten als gevolg van het gebruik van de openbare telecommunicatie-infrastructuur bij online raadplegingen van het openbare of ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl.
4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl door storing of buitenwerkstelling van de onder P 1. bedoelde apparatuur, programmatuur en faciliteiten.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die bij derden of door derden ontstaat ten gevolge van het door opdrachtgever onbevoegd digitaal toegang verlenen tot het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl dan wel verstrekken van informatie welke afkomstig is van het openbare of ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl.
6. De toegangscode is strikt persoonlijk. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen, deze code aan derden bekend te maken en/of de code door derden te laten gebruiken.
7. Indien een derde de toegangscode van de opdrachtgever gebruikt, is de opdrachtgever, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het al hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.
8. Na afloop van het Abonnement of ontbinding van de onder C. bedoelde Overeenkomst is de opdrachtgever niet langer gerechtigd tot gebruik van het ledengedeelte van de website www.btwplaza.nl zoals overeengekomen.
9. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot www.btwplaza.nl, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de website www.btwplaza.nl, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij opdrachtnemer. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door opdrachtnemer of bij wet toegestaan, mag niets van de website www.btwplaza.nl op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het normale gebruik. Het is opdrachtgever evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan. 10. Opdrachtnemer verleent opdrachtgever toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen gebruik.